Integritetspolicy

INLEDNING

I denna Integritetspolicy kan du läsa om hur RW Trading AB med organisationsnummer 559198–1369 Behandlar Personuppgifter. Förekommande referenser till "vi", "vår" eller "oss" avser RW Trading AB. Hänvisningar till "du", "dig" eller "din" avser den Registrerade vars Personuppgifter vi Behandlar.

Enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) är vi skyldiga att skydda din personliga integritet. Målet med denna policy för dataskydd är att förklara hur vi samlar in och använder dina Personuppgifter. Dessutom beskriver den dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra anspråk på dessa rättigheter. Om du har några frågor om integritet eller dataskydd är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@rw.se och ange "GDPR" i ämnesraden.

Genom att köpa varor från oss, accepterar du att vi hanterar dina Personuppgifter på det sätt som anges i denna Integritetspolicy. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du nyttjar våra tjänster. För att kunna sälja och leverera varor till dig behöver vi bearbeta dina Personuppgifter. Vi agerar med största hänsyn till din integritet.

DEFINITIONER

Utöver de begrepp som definieras i löptext i denna Integritetspolicy, ska följande definitioner ha nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form:

Behandling: avser allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller genom kombination med olika åtgärder. Exempel på vanliga Behandlingar av Personuppgifter är lagring, radering, delning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering m.m.

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som bland annat behandlar betalningar från våra kunder eller utför fakturering för vår räkning.

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Personuppgifter: avser alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Några exempel på Personuppgifter är: namn, telefonnummer, adress, e-postadress, användar-ID till sociala medier m.m.

Personuppgiftsansvarig: avser den som bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till. Fysiska personer, juridiska personer, myndigheter, institutioner eller andra organ kan vara Personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsbiträde: avser den som Behandlar Personuppgifter för en Personuppgiftsansvariges räkning, enligt den Personuppgiftsansvariges instruktioner.

Registrerad: avser den person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna.

SCC: avser Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

Tredje part: avser någon annan än, den Personuppgiftsansvarige (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna), Registrerade eller Personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna). Tredje part kan vara en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighet eller annat organ.

Webbplatsen: gordetmedrw.se.

Eventuella andra GDPR-relaterade begrepp som inte definieras häri ska ha samma innebörd i denna Integritetspolicy som anges i artikel 4 i GDPR.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

RW Trading AB är Personuppgiftsansvarig för all Behandling av Personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning, i den mån vi bestämmer medel och ändamål med Behandlingen (enligt principen om ansvarsskyldighet).

Detta innebär bland annat att vi är Personuppgiftsansvariga för Personuppgifter som tillhör våra kunder och andra fysiska personer, vilka samlas in av och/eller lämnas till oss i samband med kontakt och/eller ingående av avtal med oss.

Om inte annat uttryckligen anges, är vi Personuppgiftsansvariga för den Behandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vi Behandlar alla Personuppgifter som vi får tillgång till med varsamhet och delar inte Personuppgifterna med obehöriga. Vår Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med GDPR (och SCC vid tillämpliga fall) samt de grundläggande dataskyddsprinciperna.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi kan samla in information om dig på flera olika sätt, till exempel när du genomför en beställning, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, tar kontakt med oss eller använder någon av våra tjänster där du delar med dig av personuppgifter. Denna information inkluderar följande kategorier:

- Kund- och kontaktinformation: Detta innefattar uppgifter som ditt namn, e-postadress, telefonnummer. Vi samlar in denna information när du använder våra tjänster, vanligtvis i samband med att du genomför en beställning av varor från oss. I de fall du ber oss att hjälpa dig genomföra en beställning via telefon, kan vi komma att begära ditt personnummer för identifiering via BankID.

- Information om din beställning: leverans & faktureringsadress samt övriga detaljer kring de varor du har köpt hos oss samt kvitton för genomförda köp. Dessa uppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra leveransen till dig samt följa bokföringslagens krav.

- Historisk information: Vi lagrar din köphistorik avseende våra varor för att kunna hantera eventuella frågor eller problem som kan uppstå samt för att skräddarsy våra erbjudanden och rekommendationer baserat på dina tidigare inköp från oss.

- Information om interaktion med vår webbplats: Vi samlar in data om hur du använder vår webbplats, inklusive laddningstider för sidor, eventuella fel som uppstår, ditt sätt att komma in på och lämna vår webbplats. Denna information hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår webbplats och hur vi kan förbättra upplevelsen. Vi behandlar även enhetsinformation, såsom tekniska detaljer som din IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Syftet med att samla in denna information är att underlätta hanteringen av beställningar samt att kunna ge dig en mer skräddarsydd upplevelse. Vi använder även denna data för verksamhetsutveckling och statistiska ändamål. Insamling av denna information sker genom cookies med stöd i ditt samtycke.

- Avtalsuppgifter: Det inkluderar information om avtal som har ingåtts mellan dig och oss, samt relevanta uppgifter relaterade till dessa avtal.

- Ärendeuppgifter: Här ingår din kommunikation med vår kundtjänst, exempelvis via e-post, chatt eller telefonsamtal, gällande olika ärenden såsom reklamationer, supportärenden och liknande.

- Samtyckesuppgifter: Denna kategori innefattar information om eventuella samtycken du har lämnat, till exempel gällande direktmarknadsföring eller användning av cookies på vår Webbplats.

Vår behandling av dessa olika kategorier av uppgifter sker i enlighet med GDPR och i syfte att upprätthålla en effektiv och positiv kundrelation. Vi följer stränga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och använder dem endast för de specificerade ändamålen. Vi prioriterar att behandla din information med respekt för din integritet och säkerhet, och vi ser till att endast nödvändig information används för att uppnå de angivna syftena. Om du har några frågor eller funderingar kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

LAGLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning Behandlar vi enbart Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje Behandling lagligt grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Vi Behandlar Personuppgifter främst med stöd i någon av följande fyra lagliga grunder:

Samtycke: Den Registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes Personuppgifter Behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.1.a GDPR).

Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den Registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den Registrerade innan ett sådant avtal ingås (artikel 6.1.b GDPR).

Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (artikel 6.1.c GDPR).

Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en Tredje parts berättigade intressen, om inte den Registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av Personuppgifter (artikel 6.1.f GDPR).

Du kan behöva tillhandahålla dina Personuppgifter för att ingå ett avtal med oss, få de varor som du har beställt eller uppfylla rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter.

I vissa fall är det frivilligt för dig att lämna dina Personuppgifter till oss. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter kan vi dock inte tillhandahålla de begärda tjänsterna, köpta varorna eller support. Om inget annat anges kommer du inte att drabbas av några negativa rättsliga konsekvenser om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter.

När vi Behandlar dina Personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka samtycket, utan att det påverkar lagligheten av Behandling baserad på samtycket före återkallandet.

När vi Behandlar dina Personuppgifter med stöd i Intresseavvägning som laglig grund, är vår bedömning att Behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad Behandlingen i fråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan det berättigade intresset till Behandlingen i fråga. Vi Behandlar dock aldrig känsliga Personuppgifter med stöd i Intresseavvägning som laglig grund.

Specifika behandlingsaktiviteter

Nedan kan du läsa mer om den lagliga grunden vi förlitar oss på för en viss Behandlingsaktivitet och syftet med vår Behandling av Personuppgifter. I förekommande fall har vi också identifierat vilka berättigade intressen som finns.

När du besöker vår webbplats:

Webbplatsen använder cookies. Användningen av icke-nödvändiga cookies sker enbart om Webbplatsens besökare lämnar sitt samtycke till det. Det lämnade samtycket kan när som helst återkallas (utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen som utförts med stöd i samtycket innan det blev återkallat). I Cookiepolicyn som publicerats på Webbplatsen, kan du läsa mer om hur cookies används på Webbplatsen och hur du kan hantera lagringen av cookies. Laglig grund för ovan angiven Behandling: Samtycke.

När du använder eller besöker Webbplatsen eller våra övriga digitala kanaler kan vi samla in följande kategorier av uppgifter:

Dina val, klick och engagemang med sidor och övrigt innehåll på våra digitala kanaler.

Information som du kan lämna under din användning av våra digitala kanaler, inklusive feedback och kommentarer.

Syftet med insamlingen av ovannämnda Personuppgifter är att:

Förse dig med relevant innehåll.

Utvärdera och förbättra våra digitala kanaler.

Analysera användningen av våra digitala kanaler.

Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att förstå hur våra digitala kanalet används, utvärdera och förbättra våra digitala kanaler samt tillhandahålla relevant innehåll. Laglig grund för Behandlingen: Intresseavvägning.

Länkar till tredje parts webbplats

Webbplatsen och våra övriga digitala kanaler kan innehålla länkar till externa webbplatser, plugin-program eller applikationer som drivs av tredje part. Det är viktigt att notera att om du klickar på dessa länkar eller aktiverar sådana anslutningar kan det leda till att dessa tredje parter samlar in eller delar dina Personuppgifter. Vi vill förtydliga vi inte har någon kontroll över dessa tredje parts webbplatser, plugin-program eller applikationer och vi är inte ansvariga för deras integritetspolicy eller uttalanden.

Vi uppmuntrar dig att vara försiktig och att läsa integritetspolicyn för den webbplats, applikation eller tjänst som du besöker eller interagerar med. Vi är inte ansvariga för åtgärder, försummelser eller praxis hos någon tredje part, inklusive deras hantering av dina Personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar angående sekretesspraxis för tredje parts webbplatser, plugin-program eller applikationer som är länkade till från våra webbplatser, applikationer eller andra digitala kanaler, vänligen kontakta respektive tredje part direkt för förtydligande.

Vid kontakt med oss via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier

Du kan kontakta oss via kontaktformulär på vår webbplats, e-post, telefon eller sociala medier och vid sådana fall får vi tillgång till dina Personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt.

Följande är de kategorier av Personuppgifter som vi kan samla in när du kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med oss:

Ditt namn och övriga kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer, e-postadress och användarnamn till dina sociala medier (om tillämpligt). Dessa uppgifter är nödvändiga för oss att Behandla, för att vi ska kunna hantera din förfrågan och besvara dig effektivt. Om du företräder ett företag när du kontaktar oss måste vi också Behandla det företrädda företagets namn och organisationsnummer samt, i vissa fall, firmatecknarens namn.

Information relaterad till din fråga eller begäran, såsom förfrågningar, reklamationer, order, transaktionshistorik, betalningsinformation och all annan information som du lämnar till oss eller som vi kan ha samlat in i samband med en tidigare interaktion med dig.

Alla andra Personuppgifter som ingår i meddelandeinnehållet eller som i övrigt antecknas av oss.

Följande är de ändamål för vilka vi Behandlar dina Personuppgifter när du kontaktar oss eller interagerar med oss via våra digitala kanaler:

Veta vem vi pratar med och hålla kontakten i frågan.

Kommunicera med dig och hantera din förfrågan, oavsett om kontakten sker via vår kundtjänst, e-postformulär eller konton i sociala medier.

Tillhandahållandet av Personuppgifterna till oss är frivilligt, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna veta vem vi pratar med, hålla kontakten med dig eller i övrigt hantera ärendet.

Vi Behandlar dina Personuppgifter för de ändamål som anges ovan med stöd i någon av följande lagliga grund:

Avtal: Om vi har ingått ett avtal med dig och kontakten i fråga avser något relaterat till avtalet, Behandlar vi dina Personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet eller för att i övrigt administrera de skyldigheter som följer av avtalet.

Intresseavvägning: Om ditt ärende inte är relaterat till något avtal som vi har ingått med dig, Behandlar vi dina Personuppgofter med stöd i vårt berättigade intresse att möjliggöra effektiv kommunikation med dig, vilket kan innefatta att svara på dina förfrågningar, skicka dig uppdateringar om våra varor/ärendet i fråga eller förse dig med viktig information. Vår bedömning är att Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre, samt att Behandlingen i fråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

När vi packar en order i sociala medier

Om du väljer att handla hos oss har du möjligheten att efterfråga en extra personlig touch till din upplevelse. Du kan efterfråga att filmar när vi packar din order och att vi delar klippet på våra sociala medier med ditt namn eller användarnamn inkluderat.

För att vi ska kunna behandla ett sådant önskemål, måste du lämna ditt samtycke till sådan Behandling av dina Personuppgifter. Ett sådant samtycke ska lämnas till oss av dig som kund, genom att skriftligen begära detta i meddelanderutan i kassan i samband med att du slutför beställningen av din order. I ditt meddelande måste du uttryckligen ange att du godkänner vår publicering av antingen ditt för- och efternamn eller ditt användarnamn i våra sociala medier i samband med publiceringen av packvideon. Vi strävar efter att uppfylla sådana förfrågningar, men kan inte garantera att alla önskemål kommer att tillgodoses

När vi publicerar Personuppgifter i våra inlägg på våra sociala medier, sker det alltid med stöd i ett erhållet aktivt lämnat och giltigt samtycke från den Registrerade i fråga.

Laglig grund för denna Behandling är det samtycke du ger. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera det inlägg som innehåller dina Personuppgifter från våra sociala medier.

När du ingår ett avtal med oss

När du ingår ett avtal med oss avseende våra varor i egenskap av konsument, får vi tillgång till de Personuppgifter som du lämnar till oss i samband med avtalets ingående. Detta inkluderar orderinformation samt ditt förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress. Uppgifterna registreras i de system vi använder inom vår affärsverksamhet.

Om du är en individ som representerar ett företag som köper varor direkt från oss (dvs. företagskund), får vi tillgång till Personuppgifter som tillhör det representerade företagets firmatecknare och i vissa fall även kontaktperson och eventuella övriga medarbetare som är relevanta för avtalet i fråga. Vi Behandlar vid sådana fall främst följande Personuppgifter tillhörande sådana Registrerade:  

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Telefonnummer

Uppgifter om arbetsgivaren

Eventuella övriga Personuppgifter som förekommer i korrespondens mellan oss och den Registrerade.

Syftet med Behandlingen av ovan angivna uppgifter är att vi ska kunna ingå avtalet med avtalsparten i fråga, och för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser. Personuppgifterna blir Behandlade i den omfattning och utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet. Den möjliga konsekvensen av att sådan information inte tillhandahålls är att vi inte kan ingå eller uppfylla avtalet. Laglig grund för Behandling av Personuppgifter: Avtal.  

Order-ID och orderhistorik behandlas av oss varje gång vår kund gör en beställning från oss, för att vi ska kunna följa upp ärendet, tillvarata våra avtalsenliga rättigheter samt våra övriga berättigade intressen. Behandlingen sker även för att kunna hantera eventuella garantier, returer och för att kunna rekommendera liknande produkter som kan vara av intresse för kunden. Laglig grund för Behandlingen: Intresseavvägning.

I samband med reklamationer eller ångerrätt

Vid eventuella reklamationer avseende våra varor eller påkallande av ångerrätt, Behandlar vi order-ID och orderhistorik samt nödvändiga Personuppgifter tillhörande den Registrerade som genomför reklamationen, för att kunna hantera reklamationsärendet samt i övrigt fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning.

I det fall vi genomför en utbetalning till den Registrerade med anledning av genomförd reklamation av våra varor, är vi juridiskt skyldiga att Behandla den Registrerades Personuppgifter för redovisningsändamål. Laglig grund för ovan angivna Behandlingar: Rättslig förpliktelse.

I samband med fullgörande av avtal

Vi Behandlar förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, order-ID och leveransadress, för att kunna utföra leverera de varor du har beställt samt för att vi i övrigt ska kunna fullgöra avtalet med dig. Laglig grund för ovan angiven Behandling: Avtal.

När vi hanterar våra kundrelationer

Våra kunder kan delta i en undersökning eller lämna en recension avseende våra varor, och i sådana fall Behandlas de Personuppgifter som kunder anger i samband med undersökningen eller i recensionen. Exempelvis namn, e-post, svar på enkäten och/eller den skriftliga recensionen. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse av att analysera och utveckla vår verksamhet. Laglig grund för Behandling av Personuppgifter: Intresseavvägning.

Anta att vi enligt tillämplig lag är skyldiga att meddela dig om ändringar i vår Integritetspolicy eller våra köpvillkor. I så fall Behandlar vi följande Personuppgifter som tillhör de Registrerade: namn, e-postadress, telefonnummer, orderhistorik. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet. Laglig grund för Behandling av Personuppgifter: Rättslig förpliktelse.

Nyhetsbrev

Du kan samtycka till att få nyhetsbrev från oss genom att lämna ditt aktiva samtycke till att vi får Behandla din e-postadress för att skicka nyhetsbreven till dig. Det är frivilligt att tillhandahållna din e-postadress till oss för detta ändamål, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla din e-postadress, men de möjliga följderna av att du inte anger din e-postadress till oss är att vi inte kommer att skicka våra nyhetsbrev till dig.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet och därmed återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, kommer vi inte fortsätta att skicka nyhetsbrev till dig.

Laglig grund för ovan angiven Behandling: Samtycke.

Vi kan även skicka nyhetsbrev till din e-postadress som du tidigare har angivit till oss i samband med att du har ingått ett avtal med oss avseende köp av våra varor.

Behandlingen av din e-postadress sker då för marknadsföringsändamål, med stöd i vårt berättigade intresse och med intresseavvägning som den lagliga grunden, för att skicka information till dig om vår verksamhet och våra varor som vi bedömer kan vara av intresse för dig.

Avprenumerera från nyhetsbrev:

Ifall du inte längre vill få nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post, kan du när som helst motsäga dig detta genom att klicka på länken för avprenumeration längst ner i varje e-postutskick.

Om du avprenumererar från nyhetsbreven, kommer du att tas bort från e-postlistan för mottagare av nyhetsbreven, men din e-postadress kommer att finns kvar i databasen med en blockering för mottagande av nyhetsbrev. Syftet med detta, är att se till att du inte tar emot flera nyhetsbrev från oss.

Om du vill att din e-postadress ska raderas även från blocklistan, kan du kontakta vår support via e-post och begära detta. Du informeras härmed om att ifall din e-postadress raderas från blocklistan, innebär det att du kan få nyhetsbrev från oss igen om du eller någon annan registrerar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev på nytt.

Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovan nämnda syften. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse, och ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter väger inte tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen i fråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

Laglig grund för ovan angivna Behandlingar: Intresseavvägning.

I samband med vår bokföring

Vi Behandlar bokföringsunderlag inom ramen för vår verksamhet, såsom fakturor, kvitton, som vi är skyldiga att Behandla och lagra enligt Skatteverkets krav och/eller vid var tid gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078).

Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla Personuppgifter, såsom namn, faktureringsadress, orderinformation och eventuella övriga kontaktuppgifter tillhörande fysiskt levande personer (exempelvis kunder, firmatecknare m.fl.). Sådant underlag lagras så länge som lagen och/eller Skatteverket kräver det. Laglig grund för ovan angiven Behandling: Rättslig förpliktelse.

 Andra ändamål för vår Behandling av Personuppgifter:

Rättslig förpliktelse: Om en lag, domstol eller ett myndighetsbeslut ålägger oss att Behandla specifika Personuppgifter, sker Behandlingen på grundval av en rättslig förpliktelse som laglig grund. I sådana fall sker Behandlingen endast i den utsträckning som krävs för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Då Behandlar vi endast nödvändiga Personuppgifter så länge lagen kräver det (i enlighet med principen om lagringsbegränsning).

Intresseavvägning: Baserat på vårt berättigade intresse Behandlar vi Personuppgifter för följande ändamål:

Skydd av våra rättigheter och egendom: för att skydda våra rättigheter och egendom, genomdriva våra tillämpliga villkor och riktlinjer och förhindra bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter.

Dataanalys: för att förbättra vår marknadsföring, digitala kanaler och våra varor. Detta inkluderar att analysera data för mäta och optimera effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer.

Utveckling och underhåll: för att hålla våra tjänster, vårt varuutbud och digitala kanaler uppdaterade och relevanta och för att utveckla vår verksamhet i övrigt. Detta inkluderar identifiering och prioritering av förbättringsområden.

Återkoppling och hantering av incidenter: för att ta itu med problem och förbättra våra varor och processer, genom att samla in, hantera och undersöka kommentarer, feedback och eventuella incidentrapporter som skickas in.

Statistisk analys: för att sammanställa statistik, rapporter och andra utredningar om prestanda och användning av våra digitala kanaler, vilket hjälper oss att förstå trender och insikter.

Nedan följer en sammanfattning av de uppgifter som vi kan komma att Behandla för utförandet av de syften som nämns ovan:

Information som tillhandahålls av kunder i via kommentarer, feedback och incidentrapporter.

Kontaktuppgifter till kunder, såsom namn, e-post, telefonnummer och adress.

Uppgifter om frekvensen och användningen av våra digitala kommunikationskanaler, såsom webbplats och sociala medier.

Vi har kommit fram till att vi har ett legitimt och berättigat intresse av att Behandla Personuppgifterna för de ändamål som anges ovan för att driva vår verksamhet, utveckla, förbättra och analysera våra varor , tillhandahålla administration och support etc. och att vårt berättigade intresse inte utgör ett intrång i den Registrerades grundläggande rättigheter och friheter. Laglig grund för Behandlingen av Personuppgifter: Intresseavvägning.

LAGRINGSPLATS

Vi strävar alltid efter att Behandla Personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa situationer kan dock Personuppgifter överföras till och bearbetas i länder utanför EU/EES. Eftersom vi är fast beslutna att alltid skydda Personuppgifterna kommer vi att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

När sådana överföringar sker vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna får en skyddsnivå som är förenlig med kraven i EU:s dataskyddslagstiftning. Dessa åtgärder kan omfatta inhämtande av ditt uttryckliga samtycke, genomförande av avtal med den mottagande parten som innehåller standardavtalsklausuler (SCC) som godkänts av Europeiska kommissionen, eller kontroll av att mottagarlandet har adekvata dataskyddslagar på plats.

Vi kommer alltid att sträva efter att upprätthålla säkerheten och sekretessen för dina Personuppgifter, oavsett var de Behandlas, och vi kommer att se till att alla överföringar följer gällande dataskyddslagar.

LAGRINGSTID

Vi Behandlar Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, redovisnings- eller rapporteringskrav, i enlighet med principen om lagringsminimering. Den exakta varaktigheten av lagringsperioden beror på vilken typ av Personuppgifter och för vilket ändamål de samlades in.

Personuppgifter som blir insamlade i samband med ingående av ett avtal, blir lagrade i vårt kund- eller leverantörsregister under avtalstiden och för en tid om fyra (4) år därefter.

När vi lagrar Personuppgifterna för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, t.ex. för att uppfylla penningtvätts-, bokförings- och lagstadgade kapitalkrav, lagrar vi endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för varje ändamål.

Vi kan också radera Personuppgifterna på din begäran om vi inte behöver Behandla Personuppgifterna i fråga för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

När Personuppgifterna inte längre behöver lagras, blir de raderade eller anonymiserade.

I händelse av ett krav riktas mot oss, kan vi behålla Personuppgifterna fram till utgången av den lagstadgade preskriptionstiden. På samma sätt, i händelse av en pågående tvist, kommer relevanta Personuppgifter att lagras tills tvisten har lösts. Vi säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar om lagring av Personuppgifter under dessa omständigheter.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi prioriterar skyddet av dina Personuppgifter och upprätthåller strikt sekretess. Det är dock viktigt att notera att för att effektivt kunna driva och bedriva vår verksamhet kan vi behöva dela dina Personuppgifter med utvalda företag som har expertis inom sina respektive områden eller om det är nödvändigt för oss att följa tillämplig lag (inklusive social-, arbets- eller skattelagstiftning). I sådana fall kommer vi att se till att dessa företag agerar som våra betrodda partners och följer strikta sekretess- och dataskyddsnormer.

All delning av Personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar, med fokus på att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vi kan också dela aggregerade data, som består av anonyma uppgifter, med Tredje part. Dessa aggregerade data härrör från information som samlas in via våra digitala kanaler, eller i samband med olika utföra marknadsundersökningar, och kan omfatta statistik över internettrafik eller geografiska lokaliseringsuppgifter relaterade till tjänsteanvändning. Det bör noteras att de aggregerade uppgifterna inte innehåller någon information som kan användas för att identifiera individer och därför inte utgör Personuppgifter.

Vi kan lämna ut Personuppgifter till de mottagare som anges nedan för att uppnå de syften som anges i avsnitt 6 (Specifika behandlingsaktiviteter) och som beskrivs nedan.

Myndigheter 

Vi kan tillhandahålla nödvändig information till myndigheter, såsom polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är juridiskt skyldiga att lämna ut eller dela Personuppgifter till för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter som svar på lagliga förfrågningar eller när det är nödvändigt för att förhindra, upptäcka eller utreda brottslig verksamhet. Detta avslöjande sker för att skydda våra och andra relevanta parters egendom, intressen och säkerhet.

Leverantörer

Vi kan dela Personuppgifter med våra leverantörer och underleverantörer, vilka även i vissa fall agerar i egenskap av våra Personuppgiftsbiträden eller underbiträden och strikt följer våra instruktioner och genomför lämpliga säkerhetsåtgärder, för att:

Skydda och tillvarata våra rättsliga intressen.

Fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser.

Upptäcka och förebygga tekniska, driftsmässiga eller säkerhetsmässiga problem.

Tillhandahålla och förbättra våra varor. 

Tillhandahålla, förbättra och underhålla våra digitala kanaler.

Vi har noggrant valt ut var och en av våra tjänsteleverantörer baserat på deras expertis när det gäller att leverera de specifika varor som krävs, samt deras förmåga att hantera dina Personuppgifter. Dessa leverantörer har visat tillräckliga garantier för att genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med kraven i GDPR och våra egna dataskyddsstandarder.

Vi samarbetar med olika typer av kategorier av Personuppgiftsbiträden, inklusive:

Server- och hostingföretag som ansvarar för infrastrukturen som stödjer vår webbplats samt webbyrå.

Molntjänster för att effektivt hantera vår affärsverksamhet, förbättra produktiviteten, effektivisera arbetsflöden och säkerställa säker tillgång till affärsresurser från olika platser.

E-postklienter som underlättar e-postkommunikation.

Affärssystem för lagring och organisering av affärsrelaterade data samt redovisningsbyrå.

Företag som hjälper till att utföra olika undersökningar för vår räkning och tillhandahåller dataanalys och insikter.

Andra företag som är engagerade i att leverera våra varor och stödja vår affärsverksamhet.

Innan vi lämnar ut några Personuppgifter till sådana tjänsteleverantörer ingår vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med bestämmelserna i GDPR (inklusive SCC om Personuppgifterna kommer att Behandlas utanför EU/EES), för att säkerställa en säker och korrekt Behandling av Personuppgifter.

Andra tredje parter 

Vi kan komma att lämna ut Personuppgifter till juridiska rådgivare, banker, revisor och andra samarbetspartners enligt gällande dataskyddalagstiftning om det görs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, avtalsförpliktelser eller för att uppfylla vårt berättigade intresse.

I samband med eller under förhandlingar om en överföring av vårt företags tillgångar, fusion, försäljning, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet, kan Personuppgifter lämnas ut till den potentiella köparen eller säljaren som är involverad i sådana transaktioner, inklusive deras personal/leverantörer.

Vi har kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att Personuppgifterna Behandlas för de ändamål som anges ovan, och att vårt berättigade intresse inte utgör ett intrång i din rätt till integritet och privatliv.

Laglig grund för ovan angivna Behandlingar: Intresseavvägning.

I vissa fall kan vi dela vissa Personuppgifter till en tredje part, om den tredje parten har ett berättigat intresse av att Behandla Personuppgifterna i fråga. Det är viktigt att notera att den tredje parten i sådana fall anses vara en självständig Personuppgiftsansvarig med avseende på sin egen Behandling av de delade Personuppgifterna i fråga, och den tredje parten är ansvarig för att följa all relevant dataskyddslagstiftning avseende deras Behandling av Personuppgifter, inklusive att informera den Registrerade om deras Behandlingsaktiviteter.

DINA RÄTTIGHETER 

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har i egenskap av Registrerad enligt GDPR:

Rätt till information: Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina Personuppgifter. Detta inkluderar information om ändamålen med Behandlingen, vilka kategorier av Personuppgifter som berörs och eventuella Tredje parter som dina Personuppgifter kan komma att delas med.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter som innehas av oss. Du kan begära information om Behandlingen av dina Personuppgifter, få en kopia av Personuppgifterna i ett maskinläsbart format (förutsatt att det inte finns något tillämpligt undantag från rätten till tillgång) och informeras om de skyddsåtgärder som finns för gränsöverskridande överföringar. Detta innebär dock inte att du har rätt att få de handlingar som innehåller de Behandlade Personuppgifterna.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter om dig som vi Behandlar. Om vi Behandlar Personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kommer vi, på din begäran eller på vårt initiativ, att komplettera, korrigera eller radera Personuppgifterna i fråga. När vi har korrigerat Personuppgifterna kommer vi att meddela dig om detta, förutsatt att det inte är för betungande för oss.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in, eller om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för Behandlingen. Juridiska skyldigheter kan dock hindra oss från att omedelbart radera delar av Personuppgifterna. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och eventuellt konsumenträtt. När vi raderar Personuppgifterna på din begäran kommer vi att informera dig efter raderingen, förutsatt att detta är möjligt och inte för betungande för oss.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter under vissa förutsättningar. Detta innebär att dina uppgifter endast kan lagras och inte Behandlas vidare, eller endast Behandlas för specifika och begränsade ändamål. Ett exempel på när denna rättighet gäller är när de Personuppgifter vi Behandlar behöver rättas. Om du begär att vi ska korrigera dina Personuppgifter kan du också be oss att begränsa Behandlingen av de specifika uppgifterna tills dess att de har blivit korrigerade. Vi kommer att informera dig när begränsningen upphör.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära överföring av dina uppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt. Denna rätt gäller endast om Behandlingen av Personuppgifter utförs automatiskt och endast om vår Behandling sker för att genomföra ett avtal där du är part i avtalet eller baserat på ditt samtycke.

Rätt att invända: Du har rätt att göra invändningar när dina Personuppgifter blir Behandlade efter en intresseavvägning. Om du gör en invändning enligt denna rättighet ska vi upphöra med Behandlingen, såvida inte vårt intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du har dock alltid rätt att begära att dina Personuppgifter inte Behandlas för direkt marknadsföring. Sådana invändningar kan göras när som helst. Om en invändning görs mot direktmarknadsföring kan Personuppgifterna inte längre Behandlas för sådana ändamål och vi kommer att informera dig när vi har raderat Personuppgifterna om du begär det.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte bli föremål för beslut baserade enbart på automatiserad Behandling, inklusive profilering, om dessa beslut väsentligt påverkar dig. Undantag gäller om beslutet är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal eller är tillåtet enligt lag. Om ett automatiserat beslut har fattats, med eller utan profilering, kan du begära att det granskas eller bestrids. Vi genomför inga automatiserade beslut, vare sig med eller utan profilering.

HUR DU UTÖVAR RÄTTIGHETERNA 

Du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår nedan, om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina Personuppgifter som vi Behandlar.

Det är kostnadsfritt att utöva rättigheterna, under förutsättning att dina förfrågningar inte är överdrivna, upprepade eller uppenbart ogrundade. Vid sådana fall har vi rätt att debitera en rimlig avgift för att hantera din begäran eller rätt att neka utförandet av din begäran.

Innan vi hanterar eller svarar på din begäran, kan vi komma att begära kompletterande information från dig om det behövs för att vi ska kunna bekräfta din identitet.

Vi kommer att informera dig om vår hantering av din begäran utan dröjsmål och senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. Om begäran är komplex eller om vi exempelvis har fått in ett stort antal förfrågningar, kan denna tidsperiod bli förlängd med ytterligare två månader. I sådana fall kommer vi att meddela din om förlängningen inom den första månaden efter att vi mottagit din begäran.

Det är viktigt att notera att rättigheterna är föremål för vissa begränsningar och villkor enligt GDPR. Några av rättigheterna gäller enbart gäller i vissa situationer samt bara om det är lagligt och möjligt för oss att genomföra din begäran.

Om vi inte kan uppfylla din begäran på grund av tillämplig lagstiftning eller andra undantag, kommer vi att meddela dig om detta samt informera om skälen till att vi inte kan uppfylla din begäran med de begränsningar som följer av lag.

ÄNDRINGAR

Vi granskar innehållet i denna Integritetspolicy minst en gång om året för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Innehållet kan, med eller utan föregående meddelande därom, uppdateras vid behov. Till exempel om vi behöver klargöra något på grund av ändringar eller ny lagstiftning, eller om vår Behandling av Personuppgifter förändras.

Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i vid var tid gällande Integritetspolicy samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om vi gör väsentliga ändringar under förutsättning att en sådan informationsplikt är obligatorisk enligt tillämplig lag.

Den tillämpliga versionen finns alltid publicerad på Webbplatsen.

FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL 

Om du har några frågor angående innehållet i denna Integritetspolicy eller vår Behandling av Personuppgifter, eller om du är missnöjd med vår Behandling av dina Personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Firma: RW Trading AB

Org.nr: 559198–1369

E-post: info@rw.se

Telefon: 060-12 88 00

Postadress: Hantverksvägen 3D, 861 36 Timrå

 

Om du inte är nöjd med hur vi Behandlar dina Personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet. Vår tillsynsmyndighet är den svenska tillsynsmyndigheten:

Namn: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Telefon: 08-657 61 00.

E-post: imy@imy.se.

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Observera att beroende på ditt bosättningsland finns det olika tillsynsmyndigheter som du kan kontakta angående frågor eller klagomål om Behandlingen av dina Personuppgifter. Du hittar de olika tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater via följande länk:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en