-33%

Alkalisk avfettning 205L fat

12 000 kr 8 000 kr
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 8 000 kr

Instruktionsvideo

0.5L flaska kan spädas ut till 20-25L färdig avfettning

5L dunk kan spädas ut till 200-250L färdig avfettning

Vad används Alkalisk avfettning till?

Rengör:

 • Flugor
 • Insekter
 • Pollen
 • Trafikfilm
 • Motortvätt
 • Sot
 • Mögel
 • Grovt inbränd smuts på fälgar
 • Husbil
 • Husvagn
 • Båt ovandäck
 • Båtars undersida vattenlinje
 • Plåttak & tegeltak
 • Husfasad av trä, sten, tegel m.m.
 • Badrum
 • Trä-trall och utomhusmöbler

Spädes ut enligt följande:

Mycket envis smuts: 1 del medel, 3 delar vatten (25%)

Normal smuts: 1 del medel, 9 delar vatten (10%)

Lätt smuts: 1 del medel, 24 delar vatten (4%)

Mycket lätt smuts: 1 del medel, 49 delar vatten (2%)

Använd så här:

Spraya medlet på ytan som du vill rengöra. För ännu bättre resultat gnugga medlet med en borste.

Spola av med högtryckstvätt eller vanlig trädgårdsslang. Högtryckstvätt ger alltid bättre slutresultat.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj mun- nen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vat- ten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Innehåller: NATRIUMHYDROXID, TETRANATRIUMETYLENDIAMINT- ETRAACETAT, <5% Amfotera tensider, <5% EDTA och salter därav.

UFI: 4CEY-1RQ0-E000-7XFR

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube