Foam lance skum 1L

Instruktionsvideo

Vad används Foamlance skum till?

Nytt avfettningsmedel som är utformat för att användas som medel i våra Skumpåläggare. Detta avfettningsmedel ger ett riktigt tjockt skum som stannar kvar mycket länge på lacken. Mycket skonsamt mot lackskydd och vax. Utmärkt medel att använda vid en s.k snabbtvätt. Kan blandas med alkalisk avfettning om man vill ha extra effekt mot insekter och flugor på sommaren. Passar utmärkt för rengöring av bil, husbil, husvagn, båt.

Rengör:

  • Trafikfilm
  • Pollen
  • Viss vägsalt
  • Damm

Spädes ut enligt följande:

Enklast spädning sker genom att du häller i rent koncentrerat medel direkt i Foam Lancens behållare. Justera därefter spädningen med skruven som sitter på ovansidan av Foam Lancen. Desto mer du skruvar ställskruven motsols (vänster) desto mer vatten blandas in. Skruvar du ställskruven max till höger så kommer skummet bli tjockare men ta mer medel från dig.

Använd så här:

Kör ut skummet med en Foam Lance. För bäst resultat så tycker jag (Robin) att man alltid ska gnugga skummet med en Bubble wash tvätthandske eller en tvättplatta.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Innehåller: NATRIUMHYDROXID, 5-<15% Amfotera tensider, Parfym.

UFI: 4S9T-AQJ7-W70P-962G

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube