Isopropanol (IPA) 500ML

Instruktionsvideo

Vad används isopropanol till?

Isopropanol är ren sprit med en alkoholhalt på 99% som är perfekt för att avlägsna fett, olja & silikon. Produkten är främst avsedd för rengöring innan applicering av vårat keramiska lackskyddskit. Denna sprit behövs för att garantera en fullständig vidhäftning av 2-stegs lackskyddet. Dödar även bakterier.

En perfekt rengöringssprit helt enkelt.

Så applicerar du isopropanol:

  1. Spraya medlet över den ytan som du vill rengöra.
  2. IPA torkas av med en torkduk.
  3. Ytan är nu fri från partiklar som innehåller fett, olja & silikon.

Visste du att:

IPA tar även bort bakterier och fungerar som en bakteriedödare.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

FARA: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd ögonskydd. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. För- varas på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Innehåller: PROPAN-2-OL.

UFI: JV30-406C-500A-DEJ8

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube