Instruktionsvideo

Produkten har en härlig doft av blåbär.

Vad används kallavfettning till?

Rengör:

  • Vägsalt
  • Asfalt
  • Tjärfläckar
  • Olja
  • Fett
  • Silikon
  • Bränslefläckar
  • Limrester
  • Löser allt som är oljebaserat.


Ej utspädbar


Använd så här:

Spraya medlet på ytan som du vill rengöra. För ännu bättre resultat gnugga medlet med en borste.

Spola av med högtryckstvätt eller vanlig trädgårdsslang. Högtryckstvätt ger alltid bättre slutresultat.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

FARA: Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöck- nad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Innehåller: DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA, KOLVÄTEN, C9, AROMATER, >30% Alifatiska kolväten, >30% Aromatiska kolväten, Parfym.

UFI: YFE7-T0PY-F00A-1ACH


LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube