Instruktionsvideo

Produkten har en härlig doft av blåbär.

Vad används kallavfettning till?

Rengör:

  • Vägsalt
  • Asfalt
  • Tjärfläckar
  • Olja
  • Fett
  • Silikon
  • Bränslefläckar
  • Limrester
  • Löser allt som är oljebaserat.

Ej utspädbar med vatten i flaska, kan dock läggas vått i vått


Använd så här:

Spraya medlet på ytan som du vill rengöra. För ännu bättre resultat gnugga medlet med en borste.

Spola av med högtryckstvätt eller vanlig trädgårdsslang. Högtryckstvätt ger alltid bättre slutresultat.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/ dimma. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.   Innehåller: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), 1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO, ≥30% aromatiska och alifatiska kolväten, 5% - 15% Nonjoniska tensider, <5% Parfym.

UFI: S46G-VCT1-KE3F-0D8R


LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube