Instruktionsvideo

Marknadens bäst skummande Schampo som räcker i evighet.

Detta schampo ger ett brutalt tjockt & rengörande skum. Medlet är högkoncentrerat vilket innebär att du endast behöver ytterst lite schampo för att få ett bra skum. Droppa i några korkar i en tvätthink, fyll på med vatten och du kommer att få se en skum-explosion. Kan även användas i Foam Lance.

Använd så här:

Schamponera ytan med en Bubble wash tvätthandske eller en tvättplatta.

Spola sedan av.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåt- komligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kon- takta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Innehåller: SULFONSYROR, C14-16-ALKANHYDROXI- OCH C14-16- ALKEN-, NATRIUMSALTER, 15-<30% Anjoniska tensider, 5-<15% Amfotera tensider, Parfym.

Körsbär:

UFI:YMD0-R0KU-D00T-U7YU

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Bubble Gum:

UFI: TD24-D04U-700H-AK3A

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Blåbär:

UFI: P7S9-61PY-F006-1UYC

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Hallon:

UFI: 0N8F-51MN-U00W-98A4

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD


Recensioner

Senaste från youtube